همه چیز در مورد الگوریتم گوگل پاندا

توسط: تیم تحریریه توکان وب منتشر شده در: ۲۴ دی ۱۴۰۰

ﭘﺎﻧﺪﺍ نام ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ است ﻛﻪ قصد دارد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ دست دوستی داده، و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎیی که ﻛﻴﻔﻴﺖ محتوایی پایینی دارند ﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ مطالب سر ناسازگاری داشته باشد، سوال این است که الگوریتم پاندا گوگل چگونه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ مورد ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ قرار […]

الگوریتم گوگل پاندا

ﭘﺎﻧﺪﺍ نام ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ است ﻛﻪ قصد دارد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ دست دوستی داده، و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎیی که ﻛﻴﻔﻴﺖ محتوایی پایینی دارند ﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ مطالب سر ناسازگاری داشته باشد، سوال این است که الگوریتم پاندا گوگل چگونه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ مورد ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ قرار میدهد؟  در این مطلب روش هایی که می توان با در نظر گرفتن آنها در طراحی وب سایت در جرگه دوستان الگوریتم پاندا گوگل قرار گرفت، بیان شده است.

در میان موارد بیان شده، موارد 1 تا 3 ارتباط نزدیکی با هم دارند، ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ کم شود، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﺵ ﮔﺮﺩﺵ بیشتر ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ فراهم  نمی شود ﻭ در نهایت ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ افزایش می یابد.حال به برسی تک تک موارد ذکر شده می پردازیم.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ وب ﺳﺎﻳﺖ:

الگوریتم  ﭘﺎﻧﺪﺍ گوگل بررسی می کند که ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻭب  ﺴﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.پس هر چه کاربران وب سایت ما در صفحات سایت بمانند به نفع ماست چون که این الگوریتم اینگونه تشخیص می دهد که مطالب وب سایت ما آنقدر با ارزش و مفید است که کاربران برای خواندن آن وقت گذاشته اند.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ وب  ﺳﺎﻳﺖ:

ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ الگوریتم ﭘﺎﻧﺪﺍ گوگل با ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺗﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺒﻴﻨﺪ، ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ که پاندا احساس کند که کاربران شما وقتی وارد یک صفحه از سایت شما می شوند به مطالب دیگر هم سر می زنند و چند مطلب را در سایت شما می خوانند و قسمت های مختلف سایت شما را می بینند و به این ترتیب الگوریتم می فهمد که در وب سایت شما مطالب با ارزشی هست و در نهایت وب سایت شما را در نتایج بهتری در جستجو کاربران در گوگل قرار می دهد.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ وب ﺳﺎﻳﺖ:

ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺳﺎﻳﺖ شما ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ،در آن صفحه نمانده، و ﺁﻥ  وب سایت ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ الگوریتم ﭘﺎﻧﺪﺍ می فهمد که در وب سایت شما دارای مطالب مفیدی نبوده است که کاربر آن را مطالعه نکرده و به قسمت های مختلف سایت سر نزده است.

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:

الگوریتم ﭘﺎﻧﺪﺍ گوگل ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺍﺳﺖ بفهمد ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻳﮕﺮ کاربران ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ است ﻭ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ، ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﻭ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼﺱ و تلگرام و اینستاگرام ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺒﻮﺽ آب و برق و گاز ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ مراجعه می کنند ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ؟ قطعا ﺩﺳﺘﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ بازدید وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ؟ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﻭﺑﻼگ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و مطالب مفیدی را در وب سایت خود قرار دهید و آن مطالب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگزارید.

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ:

 ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ  …ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ الگوریتم ﭘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﻨﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ، ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  مداوم دارید ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺍﺳﻢ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ! ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻴﺪ. به طوری اسم وب سایت خود را انتخاب کنید که در ذهن کاربران بماند و باز هم برای مطالعه مطالب شما.نام برند شما را در گوگل جستجو کرده و باز هم به وب سایت شما سر بزنند.

مطالب پیشنهادی

نظر شما چیست؟